Please Wait . . .Loading
Swiffy output
แจ้ง ผลิตภัณฑ์ I am Pizza ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล แจ้ง ผลิตภัณฑ์ I am Pizza ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ที่ 11/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องขอตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์และ Halal Code จากฐานข้อมูลฝ่ายฮาลาลของ I am Pizza ...

กาสิโน
lån uten sikkerhet